Aktivnosti - Intervencije

JAVNI KONKURS – za popunu upražnjenog radnog mjesta u DVD Vitez

Broj: 185/17

Datum: 05.12.2017.godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj 49/05),članka 21.Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez broj 10/01, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DVD Vitez broj 187/17, Izvršni odbor DVD Vitez, raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

 

I – Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i prijem u radni odnos u Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez, na radno mjesto:

 

 • Vatrogasac – vozač – mehaničar (na neodređeno vrijeme) – 1 izvršitelj

 

II – Opis poslova:

 

Gasi požare, spašava ljude i imovinu ugroženu požarom i otklanja posljedice požara ili druge elementarne nepogode, stara se o pravilnoj i efikasnoj upotrebi vatrogasne i druge opreme u gašenju požara, po završetku akcije gašenja požara ili druge intervencije čisti i sprema opremu koja je u akciji korištena, u toku akcije gašenja požara prati tok požara, čuva uočene tragove da bi se utvrdili uzroci izbijanja požara i o tome daje određene podatke, stalno se priprema i osposobljava u stručnom i fizičkom pogledu radi izvršavanja svojih dužnosti vatrogasca – operativca, obavlja dežurstvo u smjeni ili dežurstvo na obezbjeđenju mjesta požara nakon završene intervencije ako se za to ukaže potreba ili dobije nalog rukovoditelja akcije gašenja požara, vrši servisiranje vatrogasnih aparata, obavlja potrebe obezbjeđenja objekata DVD, radi na sredstvima radio i telefonske veze, vrši i poslove upravljanja vatrogasnim vozilom, utvrđuje i uklanja kvarove i oštečenja na vozilima, popravlja i servisira vozila, vodi dnevnik rada, vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od strane Predsjednika DVD, zamjenika i rukovoditelja akcije gašenja požara.

 

Opći i posebni uvjeti za prijem u radni odnos

 

III – Opći uvjeti:

 

 1. a) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 2. b) da jeu životnoj dobi od 18 – 35godina računajući do isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs,
 3. c) da ima završen najmanje III (treći) stupanj školske spreme – tehničkog smjera,
 4. d) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovinikao rezultat stegovne mjere,
 5. e) da se protiv njega nevodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično dijelo protiv života i krivično djelo protiv imovine,
 6. f) položen ispit za vozača ”C” kategorije.

 

IV – Posebni uvjeti:

 

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjavaju i posebne uvjete:

 

– položen stručni ispit za dobrovoljnog/profesionalnog vatrogasca (ukoliko isto posjeduje).

 

V – Potrebna dokumenta:

 

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili fotokopija uvjerenja),
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi najmanje III (trećeg) stupnja – tehničkog smjera (ovjerana fotokopija diplome),
 3. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere – točka d) Oglasa,
 4. Ovjerena izjava kod nadležnog organa da se protiv njega nevodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično dijelo protiv života i krivično djelo protiv imovine – točka e) Oglasa,
 5. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole ,,C”,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za dobrovoljnog/profesionalnog vatrogasca – ukoliko isto posjeduje (original ili fotokopija uvjerenja).

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Konkursa Povjerenstvo za sprovođenje postupka za prijem obavit će interviju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VI – Rok za podnošenje prijava:

 

Rok za podnošenje prijave s traženom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnim novinama i na Oglasnoj ploči Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vitez (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 sati ili putem pošte na adresu: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VITEZ, ul. Stjepana Radića br. 1, 72250 VITEZ, sa naznakom: ”Prijava na Javni konkurs – ne otvarati”.

 

PREDSJEDNIK DVD VITEZ

Boris Bonić, dipl. pravnik